Menu
Поиск
Generic filters
Подкаст
Эпизод
Фильрт эпизодов по языкам и странам
казахстанский подкаст
Кыргызстанский подкаст
Таджикистанский подкаст
Узбекистанский подкаст
Туркменистанский подкаст
на казахском языке
На кыргызском языке
На таджикском языке
На узбекском языке
На туркменском языке
На русском языке

Gel Gürleşeli!

Hosted BySaglyk

Saglyk.Org tarapyndan gurnalan Türkmen jemgyýetinde uly gyzyklanma we seslenme döredýän temalar, soraglar barada gürrüňdeşlikler. Biz ylymdan, logikadan, meseläniň adamyň fiziki we ruhy saglygyna ýetirýän täsirlerinden ugur alýarys.


Все эпизоды

[BONUS] «Şol barada» bilimimiz: Joralar bilen söhbetdeşlik.

Okyjylarymyzda iň kän reaksiýa döredýan meseläniň dowamy hökmünde «Joralar» proýektiniň gurnaýjylarynyň biri Aýnur bilen söhbetdeşligi size hödürleýäris. Aýnur öz proýektindäki iş tejribesinden salgylanyp aşakdaky soraglara jogap berdi: Jora proýekti jemgyýetimizdäki nähili meseleleri çözmegi maksat edinýär? Saňa şeýle işleri alyp...

Gel gürleşeli! “Şol barada” bilimimiz» Ýaşlara bitewi jynsy terbiýe gerekmi?

Podkastymyzyň şu sanynda okyjylarymyzda iň kän reaksiýa döredýan meselä ünsümizi gönükdirmekçi – jemgyýetimizde ýaşlara berilýan jynsy terbiýe we bu baradaky garaýyşlar. Jynsy terbiýe gaty uly hemem çylşyrymly mowzuk. 10 ýylyň dowamynda şeýle ýagdaýy synlaýarys. “Jynsy terbiýe” ýa “seksual bilim”...

3. Süýt mäziniň rak keseli barada näme bilmeli?

«Erbet kesel bolsa almak bilen bolýar. Alaç ýok». Mümkin biziň köpümiz şeýle sözleri tanyşlarymyzdan, garyndaşlarymyzdan eşidendiris. Gürrüň süýt mäziniň rak keseli ýa-da göwüs ragy barada barýar. Şu gün biz bu sözleriň aňyrsynda ýatan gorky, habarsyzlyk, ynamsyzlyk barada söz açmakçy....

2. Näme üçin türkmen dilini ulanmaýarsyň?

21-nji fewral Halkara Ene Dili Güni. 10 ýyl bäri Saglyk türkmen dilinde maglumatlardyr materiallary döredip gelýär. Biz syn edýäs welin, psihologiýa, psihiki saglyk, adamyň seksual we reproduktiw (ýagny köpeliş ýa önelgelik) saglygyna gezek gelende, ýaş adamlar dil ugrundan kynçylyk...

Saglyk 2020: Jemleýji

Agyr gelen 2020-nji ýyly hem tamamlap barýarys. Bu ýyl şahsyýet we jemgyýet saglygynyň gymmatynyň synalan ýyly boldy. Netijede, ählimize gorky, näbellilik we alaçsyzlyk ýaly duýgular az ýanaşmady. Käbirlerimiz ýakyn adamlarymyzy ýitirdik (goý, olar hiç haçan unudylmasyn, yzlary ýarasyn). Bu...

1. Näme üçin aýallaryň ýarysy zulumy goldaýar?

25-nji noýabra- Aýal-gyzlara garşy zorluklary ýok etmegiň Halkara günine gabatlap geçirilen gürrüňdeşligi hödürleýäris. Gepleşigimiziň dowamynda birnäçe soraga bile jogap gözläris. Öýdäki zorluk näme? Türkmenistanda öýdäki zorluk meselesi barmy ýa ýok? Öýdäki zorluk barada nähili sanlar ilata elýeter? Kanun näme...